Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad kuidas Gabriel Scientific Eesti OÜ (SleepAngel), registrikood 12404047, töötleb Teie isikuandmeid SleepAngel-i e-poes (edaspidi E-pood).

SleepAngel töötleb ostjate andmeid vastutava töötlejana lähtuvalt isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679).

SleepAngel kasutab kõiki vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et oleks tagatud käesolevates tingimustes nimetatud isikuandmete kaitse. SleepAngel ei vastuta sellise isikuandmete lekke eest, mille on põhjustanud E-poodi kasutava isiku enda tegevus või tegevusetus.

Isikuandmete töötlemine toimub ostjaga sõlmitud müügilepingu täitmiseks ning seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks (raamatupidamine ja vaidluste lahendamine).

E-poes kogutavad isikuandmed

E-poes tellimuse sooritamisel sisestavad kasutajad enda nõusolekul nime, asukoha aadressi, telefoninumbri ning e-posti aadressi. Pakiautomaadi kohaletoimetamise meetodi valimisel tuleb ostu sooritamisel sisestada ostja asukoha aadressi asemel pakiautomaadi aadress.

Isikuandmete kogumise eesmärk

SleepAngel töötleb E-poes isikuandmeid ainult ostja isiku tuvastamiseks, tellimuste täitmiseks, ostjale kauba kohaletoimetamiseks ning vajadusel ostjaga ühenduse võtmiseks.

Anonümiseeritud kujul salvestatavaid ostuajaloo andmeid kogutakse ostjate eelistustest ülevaate koostamiseks ja analüüsimiseks.

Isikuandmete säilitamine ja ligipääs

Isikuandmeid säilitatakse E-poe infotehnoloogilise andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmeriigi ja USA territooriumil. Serverite haldur järgib SleepAngel-i volitatud töötlejana isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid ning on liitunud andmekaitsekilbi raamistikuga.

Isikuandmete säilitamine haldusteenuse pakkuja serverites on vajalik E-poe toimimise ja andmemajutuse tagamiseks.

Haldusteenuse pakkuja jagab ostude kohta kogutud andmeid kolmandate osapooltega vaid anonümiseeritud kujul (ilma isikute nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressita).

Kogutud isikuandmetele on tellimuste täitmiseks ligipääs SleepAngel-i juhatuse liikmel, IT halduril, müügijuhil, müügiassistendil, või teda asendaval töötajal ja raamatupidajatel.

E-poe kaudu kogutud isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui ostja E-poe kaudu tellimuse sooritas. Seitsme aasta möödumisel kõik ostja tellimusega seotud isikuandmed serveritest kustutatakse.

Mistahes ostuga seotud vaidluste korral säilitatakse kogutud isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Juhul, kui klient tellimust ei esita, kustutatakse mistahes E-poodi osaliselt sisestatud isikuandmed koheselt.

Isikuandmete edastamine

SleepAngel edastab E-poe toodete kohale toimetamiseks veoteenuse pakkujale (DPD) vajadusel ostja nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi. Kui toode saadetakse DPD kulleriga, edastatakse lisaks kontaktandmetele ka ostja aadress.

SleepAngel edastab maksete teostamiseks vajalikud ostja isikuandmed Maksekeskus AS-ile.

Nii E-poe andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja, veoteenuse pakkuja kui ka Maksekeskus AS on volitatud töötlejad, kes on kohustatud SleepAngel-iga sõlmitud lepingute alusel tagama, et isikuandmete töötlemisel võetakse kasutusele kõik vajalikud turvameetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Ostja poolt tellimuse tegemisel sisestatud isikuandmetega saab tutvuda ja neid parandada, võttes SleepAngel-iga ühendust E-poe meiliaadressil info@sleepangel.eu kaudu.

Isikuandmetega seotud vaidluste lahendamine

Toodete tellimisega seotud andmete sisestamisel on ostja nõustunud käesolevate SleepAngel-i e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega.

Ostjatel on õigus pöörduda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või pretensioonidega SleepAngel-i poole meiliaadressil info@sleepangel.eu või kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.

SleepAngel-il on õigus jätta ostja taotlus rahuldamata, kui taotlus on põhjendamata, selle täitmine on isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt võimatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad Euroopa Liidu andmekaitsenormidest või seadusest.